مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : بنده دچار دیسک کمر و تنگی کانال و انحراف مهره هستم
پاسـخ : سلام باید معاینه شوید و ام ار ای دیده شود. 1399-07-02
دیسک


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک