مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام نوه ی من ستون فقراتش کمی بیرون هستش درد نداره ولی موقع نشستن زیادی خم میشه ۴سالشه احتیاج هست به دکترمراجعه کنم
پاسـخ : تخصص من نیست 1400-02-19
درد


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک