مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : باسلام.سوال اینکه جراح دیسک براساس ام آر ای بیمار که برای دو ماه پیش است تیغ می زنند ؟ یا تو اطاق عمل با دستگاه خاصی مهره آسیب دیده را می بینند؟
پاسـخ : منظور سوال شما را نمی فهمم1399-09-14
دیسک


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک