مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام ایا تنگی کانال نخاعی که با لقی مهر هست با لیزر درمان میشود ؟؟؟
پاسـخ : سلام خیر1399-04-06
درمان


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک