مشاهده پاسخ بر اساس کد پیگیرینمایش سوال :

سـوال : سلام. آیا تنگی کانال نخاعی هم با این روش قابل درمان هست؟
پاسـخ : اگر بعلت بیرون زدگی دیسک باشد بله در غیر اینصورت باید عمل باز شود 1399-07-02
درمان


جدیدترین و موثر ترین روش درمان دیسک